၄ထောင့်စတိပွလက်ကောက်

တန်ဖိုး ၃၅၀၀၀၀ ကျပ် မှ ၆၅၀၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်ထိ

Compare