၂ ထပ်မျက်ဝန်းစက်ဖြတ်ကြိုး

တန်ဖိုး ၁,၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် မှ ၆,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်ဝန်းကျင်

Compare